Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Podatków i Opłat
Podstawy prawne - ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 29 października 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych. - uchwała nr XXIV/166/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
Wymagane dokumenty deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz załącznikiem DT – 1/A
Czas realizacji NIEZWŁOCZNIE
Opłaty BRAK
Tryb odwoławczy Od decyzji określającej wysokość zobowiązania przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Luboń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Etapy realizacji usługi - Deklarację na podatek od środków transportowych składa się na dany rok podatkowy bez wezwania do dnia 15 lutego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym dniu – w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie. - W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby należy odpowiednio skorygować deklarację– w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności. - Deklarację należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UM (parter hol główny) lub przesłać pocztą - W przypadku niezłożenia deklaracji lub nieuiszczenia raty podatku w ustawowym terminie Burmistrz Miasta Luboń wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP http://www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=249
Telefon 618130011 wew.44
Fax 618130097
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie „Lubońskiej Karty Seniora”
WOZIK-13
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury
Podstawy prawne - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - uchwała nr XX/124/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Luboń Programu "Karta Seniora" - zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 2 stycznia 2017 roku - zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 6 marca 2018 roku
Wymagane dokumenty Wraz z wnioskiem o wydanie Karty Seniora należy przedstawić następujące dokumenty: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Czas realizacji 30 DNI
Opłaty BRAK
Tryb odwoławczy BRAK
Etapy realizacji usługi - Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UM (parter hol główny). - W przypadku utraty lub zniszczenia Karty właściciel karty powinien niezwłocznie poinformować Urząd Miasta Luboń o zdarzeniu oraz wypełnić druk oświadczenia o utracie Karty Seniora, a następnie złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty. - Cofnięcie uprawnień do korzystania z Karty Seniora może nastąpić w przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione, w takiej sytuacji podmiot współpracujący w ramach Programu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Urzędu Miasta Luboń.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP http://bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=642
Telefon 618130011
Fax 618130097
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
WPIO-Z-2
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Podatków i Opłat
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Telefon 618130011
Fax 618130097
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Spraw Komunalnych
Podstawy prawne - Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Wymagane dokumenty Wniosek WSK-09 - informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek :miejscowośc, ulica, obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej, usytuowanie budynku (budynek naziemny/budynek podziemny), status budynku (budynek istniejący/ budynek w trakcie budowy/ budynek prognozowany). - Przy złożeniu wniosku o ustalenie numeru porządkowego obowiązuje druk WSK-09 Załączniki: - mapa z wrysowanym budynkiem obrazującą aktualny stan (jeżeli wnioskodawca posiada).
Opłaty Od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej, - od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł, - od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleni numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu. Wpłata na konto Urzędu Miasta Luboń Konto w: Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu O/Luboń nr 87904310383038001852440001 z zaznaczeniem tytułu opłaty lub płatne w Kancelarii Ogólnej Urzędu Dowód zapłaty do wglądu
Numer konta 87904310383038001852440001
Tytuł wpłaty 30 dni
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Etapy realizacji usługi - Wniosek o ustaleniu numeru porządkowego wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UM (parter hol główny) lub przesłać pocztą. - Wydanie stosownego zawiadomienia i doręczenie drogą pocztową lub odbiór osobisty w ustalonym terminie.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP http://www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=210
Telefon 618130011 wew.39
Fax 618130097
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku/opłacie
WPIO-Z-1
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Podatków i Opłat
Kwota (PLN) 21.00
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Telefon 61 8130 011 wew.41
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania
WN-49
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Spraw Obywatelskich
Podstawy prawne Art. 217 Ustawy z dnia 14.06.1960r kodeks postępowania administracyjnego
Wymagane dokumenty Przy złożeniu wniosku obowązuje druk WSO_07 dostępny powyżej lub w Kancelarii Ogólnej UM.
Czas realizacji NIEZWŁOCZNIE
Opłaty Wpłata na konto Urzędu Miasta Luboń Konto w: Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu O/Luboń nr 87904310383038001852440001 z zaznaczeniem tytułu opłaty lub płatne w Kancelarii Ogólnej Urzędu za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł zwolnienie od opłaty skarbowej w szczególnych przypadkach wymienionych w ustawie o opłacie skarbowej np. w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, pomocy społecznej i innych.
Numer konta 87904310383038001852440001
Tytuł wpłaty za wydanie zaświadczenia
Kwota (PLN) 17.00
Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych przez organy gminy na podstawie ustawy o ewidencji ludności jest Wojewoda Wielkopolski. Zażalenie wnosi się w ciągu 7 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta.
Etapy realizacji usługi Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UM (parter)
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP http://www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=240
Telefon 618130011 wew. 58
Fax 618130097
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
WN-10
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska
Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Lubonia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Etapy realizacji usługi 1. Właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) jest zobowiązany dokonać zgłoszenia (formularz WPRiOS-09) do organu, zamiaru usunięcia drzew, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: : a. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; b. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; c. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Organ w terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzew oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Jeśli drzewo posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, jeśli nie posiada pnia - obwód pnia poniżej korony drzewa. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Zgłoszenie ważne jest przez pół roku. W przypadku nie usunięcia drzewa w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia, usunięcie drzewa możliwe jest po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Jeżeli w przeciągu 5 lat od dokonania oględzin właściciel lub nabywca nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, prezydent miasta uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. 2. W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia (formularz WPRiOS-06) uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej 130 cm. Dotyczy to zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają: a. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; b. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; c. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Dotyczy to również zamiaru usunięcia: - krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni powyżej 25 m2 Wniosek o wydanie zezwolenia lub zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UM (parter hol główny) lub przesłać pocztą. Wydanie zezwolenia i doręczenie drogą pocztową lub odbiór osobisty w ustalonym terminie.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP http://www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=201
Telefon 618130011 wew. 34
Fax 618130097
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o wydanie informacji / zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
WPRIOS-03
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska
Podstawy prawne - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek: - o zaświadczenie o zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego WPRiOS_03_1 - informację/zaświadczenie o przeznaczeniu terenu WPRiOS_03_2 Kopia mapy z oznaczeniem nieruchomości i obiektu budowlanego, którego dotyczy wniosek W przypadku wniosku o zaświadczenie potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł.
Czas realizacji 7 dni
Opłaty zaświadczenie - 17,00 zł
Numer konta 87904310383038001852440001
Tytuł wpłaty opłata skarbowa za zaświadczenie
Kwota (PLN) 17.00
Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Miasta.
Etapy realizacji usługi - Wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub przesłać pocztą. - Wydanie dokumentu i doręczenie drogą pocztową lub odbiór osobisty w ustalonym terminie.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP http://www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=198
Telefon 618130011
Fax 618130097
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
WN-31
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Spraw Komunalnych
Podstawy prawne - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Uchwała nr XXV/124/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, - Uchwała nr XXXVIII/184/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, - Uchwała nr XV/97/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 8 listopada 2011 zmieniającej uchwałę nr XXV/124/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, - Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/124/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Wymagane dokumenty - wniosek dostępny powyżej lub w Kancelarii Ogólnej UM. - plan sytuacyjny z zakreślonym kolorem czerwonym obszar zajętej powierzchni pasa drogowego i zaznaczone kolorem żółtym wbudowane urządzenia, - zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcia pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, - w przypadku jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu należy załączyć informację o sposobie zabezpieczenia robót, - ksero ważnej decyzji pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Czas realizacji 30 DNI
Opłaty BRAK
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Luboń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Etapy realizacji usługi - Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UM (parter hol główny) lub przesłać pocztą. - Wydanie zezwolenia - odbiór osobisty w ustalonym terminie.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP http://www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=217
Telefon 618130011
Fax 618130097
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
WN-18
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Spraw Obywatelskich
Podstawy prawne -Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
Wymagane dokumenty - wypełniony wniosek (formularz nr WSO - 10), - kserokopie dokumentów świadczących o posiadaniu przez wnioskodawcę interesu prawnego w pozyskaniu danych, - dowód dokonania opłaty, - przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP - wypełniony formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelniony przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP, - dołączone załączniki.
Czas realizacji Do 30 dni (komornicy do 7 dni)
Opłaty - opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub jednego adresu) - 31 zł wpłacona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Luboń Nr 41 9043 1038 2038 0018 5244 0001 z zaznaczeniem "opłata za udzielenie informacji o danych osobowych", lub podanie podstawy prawnej zwolnienia od opłaty, opłata skarbowa za załączone pełnomocnictwo w wys. 17,00 zł na konto 87 9043 1038 3038 0018 5244 0001, lub podanie podstawy prawnej zwolnienia od opłaty.
Numer konta 41904310382038001852440001
Tytuł wpłaty opłata za udzielenie informacji o danych osobowych - lub podanie podstawy prawnej zwolnienia od opłaty,
Tryb odwoławczy Od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Luboń do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Etapy realizacji usługi - Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej UM (parter hol główny) lub przesyła pocztą, - We wniosku należy podać podstawę prawną lub uzasadnioną potrzebę żądania udostępnienia danych oraz informacje o osobie umożliwiające wyszukanie żądanych informacji, - w przypadku braku interesu prawnego dane osobowe mogą być udostępnione osobom, które uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą, - informację o danych osobowych uzyskuje się bezpośrednio po złożeniu formularza wniosku, a drogą korespondencyjną w terminie 7 dni od daty wpływu zapytania, - odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP http://www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=243
Telefon 618130011 wew. 58
Fax 618130097
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
WN-64
Organ właściwy do realizacji usługi Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa komórki organizacyjnej Urząd Stanu Cywilnego
Kogo dotyczy osoba, której akt dotyczy, oraz: jej małżonek, inna osoba z bliskiej rodziny — na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun, osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty — na przykład zobowiązanie sądu), sąd, prokurator, organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny, instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Wymagane dokumenty Przy złożeniu wniosku obowązuje druk USC_01 dostępny powyżej lub w Kancelarii Ogólnej UM.
Czas realizacji do 7 lub do 10 dni roboczych
Opłaty odpis skrócony - 22 zł odpis zupełny - 33 zł odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł
Numer konta 87904310383038001852440001
Tytuł wpłaty zaznaczenie tytułu opłaty
Kwota (PLN) 22.00
Tryb odwoławczy brak
Etapy realizacji usługi - Wniosek o wydanie odpisu należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przesłać pocztą. - Wydanie odpisu i doręczenie drogą pocztową lub odbiór osobisty w ustalonym terminie.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP http://www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=218
Telefon 618130011 wew.57 lub 13
Fax 618130097
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Pismo ogólne
WN-76
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Kogo dotyczy Wszystkie wydziały do wszystkich spraw
Podstawy prawne Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
Czas realizacji w zależności od sprawy
Opłaty w zależności od sprawy
Numer konta 87904310383038001852440001
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Telefon 61 9130 011
Fax 61 8130 097
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-3
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Spraw Komunalnych Referat Gospodarki Odpadami
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://bip.lubon.pl/skladanie-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
Telefon 61 8130 011 wew. 51 lub 14
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
WN-212
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Telefon 61 8130 011 wew.56
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Zgłoszenie nowej konsultacji społecznej
XKS-1
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy podmiot administracji publicznej.
Kogo dotyczy Dotyczy osób, chcących wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny
Podstawy prawne Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Ustawa Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Wymagane dokumenty Wniosek w konsultacjach społecznych
Czas realizacji Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z systemu ePUAP
Opłaty brak opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
WN-22-fb
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Spraw Obywatelskich
Podstawy prawne - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. - Uchwała nr XLIX/371/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Luboń -Uchwała nr XLIX/372/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Luboń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Wymagane dokumenty - wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, - pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, - decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Czas realizacji 30 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty Opłaty roczne za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą: 1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa; 2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa); 3) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz tych, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa niżej. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Numer konta 87904310383038001852440001
Tytuł wpłaty nr zezwolenia
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Lubonia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://bip.lubon.pl/wydawanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.html
Telefon 61 8130011 wew. 62
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń
WN-103-fb
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska
Podstawy prawne - Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Art. 1 ust 1 pkt 1 lit 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -zgodnie z zał. do ustawy - część I poz. 51
Wymagane dokumenty - wypełniony formularz wniosku - kopia mapy z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek
Czas realizacji 7-14 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty Naliczana po sporządzeniu dokumentu - informacja o wysokości opłaty przy odbiorze lub telefonicznie. od wypisu a) do 5 stron - 30,00 zł b) powyżej 5 stron - 50,00 zł od wyrysu a) za każdą pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4 - 20,00 zł b) nie więcej niż 200,00 zł
Numer konta 87904310383038001852440001
Tytuł wpłaty opłata skarbowa za wypis i wyrys z mpzp
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://bip.lubon.pl/wypis-i-wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-lub-studium-miasta-lubon.html
Telefon 61 8130 011 wew.56
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
WN-300-fb
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Spraw Obywatelskich
Podstawy prawne Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Wymagane dokumenty Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://bip.lubon.pl/wydawanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.html
Telefon 61 8130011 wew. 62
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
WN-33-fb
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Spraw Komunalnych
Podstawy prawne - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
Wymagane dokumenty - wniosek dostępny powyżej lub w Kancelarii Ogólnej UM. - dwie mapy zasadnicze w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowaną, proponowaną lokalizacją zjazdu.
Czas realizacji 30 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty brak
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Luboń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Etapy realizacji usługi - Wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UM (parter hol główny) lub przesłać pocztą. - Wydanie decyzji - doręczenie drogą pocztową lub odbiór osobisty w ustalonym terminie.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://bip.lubon.pl/lokalizacja-zjazdu-indywidualnego-lub-publicznego.html
Telefon 61 8130 011 wew. 46
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
WN-344-fb
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Spraw Obywatelskich
Podstawy prawne - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Wymagane dokumenty - oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - wydruk z kasy fiskalnej lub inny dokument potwierdzający wartość sprzedaży
Opłaty Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
Numer konta 87904310383038001852440001
Tytuł wpłaty nr zezwolenia
Tryb odwoławczy brak
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://bip.lubon.pl/wydawanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.html
Telefon 61 8130011 wew. 62
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
24
Wniosek o objęcie programem stypendialnym
WN-440-fb
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury
Podstawy prawne - art. 90b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. - Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miasta z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: Programu stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń - Uchwała nr X/81/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/55/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: Programu stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń
Wymagane dokumenty Wniosek o przyznanie nagrody składa: pełnoletni uczeń, rodzic, prawny opiekun, dyrektor szkoły, trener lub opiekun grupy/zespołu, dołączając do niego: - kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, - opinię o uczniu dyrektora szkoły lub zastępcy dyrektora szkoły lub wychowawcy, - kopię świadectwa szkolnego.
Czas realizacji do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Etapy realizacji usługi Sposób załatwienia sprawy: - wnioski należy składać w terminie od 15 sierpnia do 15 września, - wnioski niekompletne i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, - lista stypendystów publikowana będzie na stronie internetowej Miasta Luboń.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://bip.lubon.pl/8-program-stypendialny-wspierania-edukacji-uzdolnionych-dzieci-i-mlodziezy-miasta-lubon.html
Telefon 61 8130 011 wew. 11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
25
Oświadczenie do wypłaty zwrotu kosztów za dowóz ucznia
WN-442-fb
Podstawy prawne Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę od roku szkolnego 2019/2020 określone zostały przez ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Artykuł 32 ust. 5, 6 i 7 opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł art. 39 pkt 3, 4, 4a, art 39a dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://bip.lubon.pl/4-dowoz-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkol.html
Telefon 61 8130 011 wew. 11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
26
Wniosek o dowóz indywidualny dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka
WN-443-fb
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury
Podstawy prawne Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę od roku szkolnego 2019/2020 określone zostały przez ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Artykuł 32 ust. 5, 6 i 7 opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł art. 39 pkt 3, 4, 4a, art 39a dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej.
Wymagane dokumenty Dowóz indywidualny: wniosek (dowóz indywidualny), kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Czas realizacji do 14dni od daty złożenia wniosku.
Etapy realizacji usługi zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły następuje na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta Luboń i rodzicem (opiekunem) ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewnia rodzic (opiekun) ucznia,
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://bip.lubon.pl/4-dowoz-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkol.html
Telefon 61 8130 011 wew. 11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
27
Wniosek o dowóz zbiorowy dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka
WN-444-fb
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury
Podstawy prawne Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę od roku szkolnego 2019/2020 określone zostały przez ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Artykuł 32 ust. 5, 6 i 7 opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł art. 39 pkt 3, 4, 4a, art 39a dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej.
Wymagane dokumenty Dowóz organizowany przez gminę (zbiorowy): wniosek (dowóz organizowany przez gminę – zbiorowy), kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia, kopia orzeczenia o niepełnosprawności
Czas realizacji do 14dni od daty złożenia wniosku
Opłaty brak
Tryb odwoławczy odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Luboń, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Etapy realizacji usługi organizacja bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły następuje po przekazaniu listy dzieci do przewoźnika, który następnie udzieli telefonicznie rodzicowi (opiekunowi) niezbędnych informacji w przedmiotowym temacie.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://bip.lubon.pl/4-dowoz-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkol.html
Telefon 61 8130 011 wew. 11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
28
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo stwierdzającego stan zaległości
WPIO-Z-1-fb
Organ właściwy do realizacji usługi Burmistrz Miasta Luboń
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Spraw Komunalnych Referat Gospodarki Odpadami
Numer konta 879043103830380018524
Tytuł wpłaty Opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi / stwierdzającego stan zaległości
Kwota (PLN) 21.00
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
29
Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie pomocy de minimis w postaci ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (na wzorze pisma ogólnego)
WN-191-fb
30
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
WN-128-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
31
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
WN-313-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
32
Wniosek o nadanie nazwy ulicy/placowi będącymi drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych
WN-558-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
33
Wniosek o wydanie zgody na wykorzystanie herbu Miasta Luboń
WN-559-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
34
Wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatków/opłaty/zaległości w podatkach/opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WN-79-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
35
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników
WN-29-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
36
Wniosek o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej
WN-67-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
37
Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
WN-200-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
38
Wniosek o wydanie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy
WN-152-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
39
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
WN-347-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
40
Wniosek do Burmistrza Miasta Luboń o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
WN-551-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
41
Wniosek do Burmistrza Miasta Luboń o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
WN-552-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
42
Deklaracja przystąpienia do Programu „Lubońska Karta dla osób z niepełnosprawnościami”/„Lubońska Karta Dużej Rodziny”/„Lubońska Karta Seniora”
DO-WGL-23-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
43
Oświadczenie o utracie/zniszczeniu „Lubońskiej Karty dla osób z niepełnosprawnościami”/„Lubońskiej Karty Dużej Rodziny”/„Lubońskiej Karty Seniora”
DO-WGL-22-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
44
Wniosek o wydanie/wydanie duplikatu/przedłużenie „Lubońskiej Karty dla osób z niepełnosprawnościami”
DO-WGL-21-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
45
Wniosek o przyznawanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej nauczycieli
WN-553-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
46
Wniosek o zarejestrowanie psa (wpisanie oznakowanego psa do Międzynarodowej Bazy Danych)
WN-555-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
47
Wniosek o wydawanie zezwolenia na utrzymanie/hodowanie psów ras uznawanych za agresywne
WN-408-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
48
Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym należącym do Miasta Luboń
WN-556-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
49
Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest
WN-557-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
50
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
DO-WGL-18-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
51
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej
WN-554-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: